DELFIN SPORTEGYESÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR

1991 Cél az élsport Rajtkövön a Delfin SE

Nem egészen két évvel azelõtti megalakulásakor nég csodaszámba ment, akik hallottak róla, hitetlenkedve csóválták a fejüket. Ma már a világ legtermészetesebb dolgának számít, hogy mûködik Székesfehérváron egy nagán sportegyesület, a Del in SE. Kisgyermekes szü-õk elõtt bizonyára ismerõsen cseng ez a név, hiszen a Köfém uszodában mûködõ Delfin nem csak névrokona, hanem tulajdonképpen elvá-aszthatatlan a néhány sarokkal odébb felépült, megyeszerte ismert Delfin uszodától. A két - nevezzük így: intézmény jogilag persze független egymástól, a gyakorlatban viszont szoros az együttmûködés. A Bártfai utcában úszni megtanult gyerekek az egyesület tagjaként a Köfémben lehetõséget találhatnak a versenyzésre is, míg az egyesület még idejében "lecsaphat" az uszodában tehetségesnek bizonyuló gyerekekre.A Delfin SE életrehívói nem panaszkodhatnak, jó a "felhozatal": az induló, harmincas létszám mára kétszázötvenre duzzadt. Korhatár egyelõre nincs, a leg fiatalabb egyesületi tag négy és fél, a legidõsebb tizenöt éves.

Három oka lehet, ha valaki jelentkezik a Delfinbe - mondja Kelemen Gá bor, az egyesület elnökhe lyettese, a VVSI egykori kenusa.

Elõször: a verseny zés lehetõségéért, másodszor: hobbiból, azaz magáért az úszásért és harmadszor: or vosi javaslatra. Természete sen más-más módon kell foglalkozni a különbözõ okokból idekerült gyerekek­kel. A különbözõ foglalko zások nem zavarják egy mást, más-más idõpontban úsznak például a versenyzõk és azok, akik csak hobbiból sportolnak.Ha már a versenyzésnél tartunk, meg kell említeni: a Delfin tagjai egyelõre még csak egymással mérik össze tudásukat. Lentiné Kalydy Mariann edzõ szerint elõbb-utóbb az élsportra is be kell rendelkezniük.- Két-három éven belül akár korosztályos bajnokságokat is nyerhetnek a gyerekeink - 'említi, - A versenyzõk és az egyesület fejlõdése szempontjából fon tos lenne, hogy mielõbb el készüljön a nagy uszoda. Sok tehetséges gyerek tanul meg úszni a Delfin uszodá ban, nem akarjuk, hogy el kallódjanak.Megkérem az edzõnõt, em lítsen már név szerint is né hány gyermeket a tehetsége sek közül. Látom, Lentiné legszívesebben névsort ol vasna, ezért megkérem, hely szûke miatt csak három-négy nevet említsen. A hét esz tendõs Mohai Milán neve hangzik el elõször, azé a gyereké, aki még csupán há rom hónapja edz rendszere sen, de a szakemberek már is csodagyereknek tartják. Hasonlóan tehetségesnek ítélik az edzõk a szintén hét éves Nagy Szabinát, a mell úszásban reményteli pálya futás elõtt álló Szalai Dórát, a hátúszásban jeleskedõ Isépi Klárit és a tizenegy évével már "idõsebbnek " szá mító Kõvári Violát, akit a háziversenyen még a fiúk sem tudtak megverni.Igaz, a Delfin SE két év múlva is csupán a legfiata labbak között, a delfin kor osztályban mérheti le ered ményességét, máris úgy tû nik, beépült Székesfehérvár sportéletébe. A Köférnmel együttmûködési szerzõdése van, a VVSI úszni tudó gye rekeket vihet le Agárdra, hogy csak a két legfrissebb kapcsolatot említsük. A Delfin SE megalakulá sakor még kuriózum volt, ma már az lenne a furcsa, ha nem lenne.

Elérhetőségeink

8000 Székesfehérvár, Mészöly G.u. Csitáry G.Emil Uszoda (http://www.csitaryuszoda.hu)További információk az uszoda elõcsarnokában lévő Arena sportboltban, ahol az úszáshoz szükséges felszerelés is megvásárolható hétköznap 15:00-18:00 között.

Edzések, úszótanfolyamok helyszíne:

8000 Székesfehérvár, Mészöly G.u. Csitáry G.Emil Uszoda (http://www.csitaryuszoda.hu)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.